АКТУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ:
(Ново!) Изпълнение на проекти по програмите на Европейския съюз, 36 лв.
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз, 26-28.11.2015
Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни; 24 PDUs), 07-09.12.2015
Еврофинансиране - www.evrofinansirane.eu
НачалоКонсултацииПартньориПолезни връзкиПоръчай абонаментКарта на сайтаКонтакти

Начало
Новини
Актуални конкурси
Програми на ЕС
Наръчници и указания
Нормативна база
Ресурси
Обучение
Анкета
Кандидатствахте ли за финансиране от европейските фондове?
Откъде научихте за портал Еврофинансиране?
Програма за развитие на селските райони на Република България 2007 - 2013 (ПРСР)

1. Описание
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 има за цел:
- Подобряване на конкурентоспособността на селското и горско стопанство чрез предоставяне на подкрепа за преструктуриране, развитие и иновация;
- Подобряване на околната и селската среда чрез предоставяне на подкрепа за управление на земите;
- Подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на разнообразяването на икономическата дейност в тези райони.

2. Бюджет - 2 609 098 596 евро (от ЕЗФРСР)

3. Бенефициенти
- Браншови организации
- Горски стопанства
- Държавни дивечовъдни станции
- Държавни лесничейства
- Еднолични търговци
- Консултантски фирми
- Национални паркове
- Научни институти
- Неправителствени организации
- Публични или частни институции в системата на професионалното образование и обучение
- Местни инициативни групи (МИГ)
- Малки и средни предприятия
- Микропредприятия
- Местни поделения на вероизповедания
- Земеделски стопани
- Земеделски производители
- Общини
- Организации на земеделски производители
- Полупазарни стопанства
- Читалища
- Сдружения на общини
- Физически лица
- Частни собственици на гори
- Частни собственици на неземеделски земи
- Сдружения

4. Приоритети

• Приоритетна ос 1 - Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост
Операция 1 – Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
Операция 2 – Създаване на стопанства на млади фермери
Операция 3 – Модернизиране на земеделските стопанства
Операция 4 – Подобряване икономическата стойност на горите
Операция 5 – Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Операция 6 – Подпомагане на полу-пазарни стопанства
Операция 7 – Създаване на организации на производители
Операция 8 – Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния

• Приоритетна ос 2 - Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони
Операция 1 – Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони
Операция 2 – Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от
планинските райони
Операция 3 – НАТУРА 2000 за земеделски земи
Операция 4 – Първоначално залесяване на неземеделски земи
Операция 5 – Плащания по НАТУРА 2000 за гори
Операция 6 – Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

• Приоритетна ос 3 - Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони
Операция 1 – Разнообразяване към неземеделски дейности
Операция 2 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Операция 3 – Насърчаване на туристическите дейности
Операция 4 – Основни услуги за икономиката и населението на селските райони
Операция 5 – Обновяване и развитие на селата

• Приоритетна ос 4 - Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление
Операция 1 – Между-териториално и транс-национално сътрудничество
Операция 2 – Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия

5. Управляващ орган - Дирекция “Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и продоволствието

6. Междинни звена – Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция

7. Изтегли цялата програма

icon Програма за развитие на селските райони на 2007 - 2013

8. Намери финансиране по тази програма

Оперативни програми 2007-2013
 
< предишна   следваща >